Regulamin Platformy

A. Zasady ogólne

 1. Wydawcą Platformy Pozarzadowy.Expert (dalej „Platformy”) jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (dalej „Stowarzyszenie”): ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, mail: kontakt@absolwencinawalizkach.pl.
 2. Na Platformie można założyć bezpłatne konto Użytkownika, z rolą Uczestnika lub Organizatora.
 3. Organizator będący organizacją pozarządową może bezpłatnie publikować wydarzenia. Pozostali organizatorzy chcący publikować wydarzenia muszą opłacić abonament. Obecna oferta znajduje się w zakładce Cennik.
 4. Uczestnik składając zamówienie na bilet wydarzenia Organizatora zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, przez Stowarzyszenie i Organizatora, w celu  prawidłowego funkcjonowania Platformy oraz prawidłowego i skutecznego przebiegu realizacji złożonego przez siebie zamówienia na bilet uprawniające do uczestnictwa w wydarzeniu Organizatora.
 5. Użytkownik (czyli Uczestnik i Organizator) zakładając konto na Platformie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, przez Stowarzyszenie, w celu  prawidłowego funkcjonowania Platformy.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma wgląd w swoje dane i może żądać ich zmiany i/lub usunięcia. Jeśli Użytkownik podczas składania zamówienia założył konto na Platformie, może samodzielnie dokonać edycji i/lub usunięcia swoich danych.
 7. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Platformy jest Organizator oraz Uczestnik, który zamówił bilet na wydarzenie Organizatora.
 8. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za treści opublikowane na Platformie przez Organizatora, a także ich zgodność z faktyczną ofertą Organizatora oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia (uczestnictwa w wydarzeniu).
 9. Każdy Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie treści na stronach swoich wydarzeń na Platformie, ich zgodność z faktyczną ofertą oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 10. Ceny wydarzeń podane na Platformie są kwotami brutto PLN.
 11. Uczestnik składa zamówienie poprzez dodanie wybranych wydarzeń do koszyka, wypełnienie formularzy „Dane uczestnika” oraz opcjonalnie „Chcesz fakturę?”, akceptację niniejszego regulaminu oraz akcję złożenia zamówienia, kliknięcie na przycisk Zapłać.
 12. Płatność za zamówione bilety na wydarzenia następuje w formie przelewu na numer rachunku bankowego Organizatora, który został wysłany w wiadomości na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

B. Umowa sprzedaży

 1. Prezentacja wydarzeń na Platformie przez Organizatorów nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia na Platformie przez Uczestnika w sposób określony w punkcie A9 powoduje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 3. Stronami umowy sprzedaży jest Organizator, którego dotyczy zamówienie oraz Uczestnik składający zamówienie.
 4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Za powstałe szkody Strony umowy, czyli Organizator i Uczestnik, ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 8. W przypadku wystąpienia sporu, Strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.
 9. Uczestnik kontaktując się z Organizatorem może zrezygnować z zamówienia jeżeli nie zostało jeszcze zrealizowane, tzn. Uczestnik nie wykonał przelewu na rachunek bankowy Organizatora.

C. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości mailowej spowodowane wadliwym działaniem serwerów pocztowych i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika i/lub Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 07.08.2015 roku. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 25.01.2017 roku.
 3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie jego nowej wersji na tej stronie, czyli http://pozarzadowy.expert/regulamin-platformy. Wersją wiążącą dla Uczestnika i Organizatora jest wersja regulaminu obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.