Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

130,00 

od 9 grudnia 2016, godz. 09:00
do 11 grudnia 2016, godz. 18:00

, woj. dolnośląskie

kategoria:

Brak miejsc

Kategoria: Tag:

Opis wydarzenia

Miejsce wydarzenia: ul. Wagonowa 1


Liczba godzin: 36, zajęcia w godzinach 9:00-18:00

Uczestnicy zostaną przygotowani praktycznie i teoretycznie do pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku na koloniach, obozach, zimowiskach.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, predyspozycje osobowościowe do opiekowania się dziećmi, młodzieżą m. in. obowiązkowość i odpowiedzialność oraz wytrwałość i cierpliwość, niekaralność.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma ZAŚWIADCZENIE o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Zaświadczenie wydaje się na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).

Program kursu realizowany jest zgodnie z art. 92r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35, 64, l95) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (DZ. U. poz. 452)

 

PROGRAM KURSU

 I. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. koordynacyjna rola władz oświatowych
 2. obowiązujące przepisy
 3. elementy psychologii rozwojowej elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

II. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

 1. rada wychowawców
 2. grupa jako zespół wychowawczy
 3. organizacja i rozkład dnia
 4. regulamin uczestnika wypoczynku

III. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

 1. opracowanie planu wychowawczego grupy
 2. dokumentacja wychowawcy
 3. obowiązki wychowawcy grupy
 4. metody i formy realizacji planów wychowawczych

IV. Ruch i rekreacja:

 1. cele i zadania wychowania fizycznego
 2. metody nauki pływania
 3. gry i zabawy ruchowe
 4. giry zespołowe
 5. sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
 6. organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

V. Turystyka i krajoznawstwo:

 1. cele i zadania turystyki i krajoznawstwa pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
 2. organizacja wycieczek
 3. organizacja biwaków
 4. gry terenowe

VI. Zajęcia kulturalno-oświatowe:

 1. cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 2. organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
 3. elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
 4. prowadzenie kroniki
 5. organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 6. gry i zabawy świetlicowe
 7. konkursy, wystawy, dyskusje
 8. śpiew, muzyka, plastyka itp.

VII. Zajęcia praktyczno-techniczne:

 1. cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 2. formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 3. prace dekoracyjne i zdobnicze
 4. indywidualne zainteresowania uczestników
 5. rozwój zainteresowań uczestników

VIII. Prace społecznie użyteczne:

 1. cele i zadania prac społecznie użytecznych
 2. wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
 3. prace w zakresie samoobsługi
 4. prace na rzecz miejsca wypoczynku
 5. prace na rzecz środowiska

IX. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 2. przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 3. pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku mechanicznego uszkodzenia ciała,  zatruć, omdleń, oparzeń, krwotoków, porażenia prądem, użądlenia, ukąszenia, podtopienia, utonięcia, hipotermii

Dane organizatora

 • Nazwa organizatora: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • Sprzedawca: Karina Skoczylas
 • No ratings found yet!