Prawo Pracy w 2016 r. – praktyczny aspekt stosowania znowelizowanych przepisów

302,00 

, woj. małopolskie

kategoria:

Brak miejsc

Kategoria: Tag:

Opis wydarzenia

Prawo Pracy w 2016 r. – praktyczny aspekt stosowania znowelizowanych przepisów

Termin: 9 grudnia 2015 (środa) w godzinach 9:00 – 14:00. Miejsce zajęć: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65

Cel/korzyści udziału w szkoleniu – Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami, jakie wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. w szczególności dotyczących nowych ograniczeń w zawieraniu umów terminowych, modyfikacji katalogu umów o pracę, dopuszczalności zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, zasad wydawania świadectw pracy, nowego kształtu urlopów z tyt. rodzicielstwa. Dokonana zostanie analiza zmian w ujęciu praktycznym, zarekomendowane zostaną właściwe rozwiązania przy pojawiających się wątpliwościach interpretacyjnych. Przedstawione zostaną konsekwencje zmian z punktu widzenia pracodawcy i osób wykonujących jego obowiązki, w szczególności pracowników działu kadr i płac. Uczestnicy szkolenia zdobędą i poszerzą wiedzę w zakresie właściwego stosowania przepisów o zawieraniu umów pracowniczych. Celem szkolenia jest również zaprezentowanie najczęściej popełnianych uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli inspektora pracy w zakresie omawianej tematyki. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

Zarys programu:

Zmiany w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych.

I. Nowe limity zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony – ilościowy/czasowy.
– Katalog umów nie wchodzących do limitu ilościowego/czasowego.
– Stosowanie limitów do obecnie trwających umów zawartych na czas określony.
– Modyfikacja zasad wypowiadania umów na czas określony – nowe okresy wypowiedzenia i ich stosowanie do obecnie trwających umów.
– Konsekwencje likwidacji kodeksowej umowy na czas wykonania określonej pracy.
– Dopuszczalność zawierania umowy na okres próbny po zmianach wchodzących w życie z początkiem 2016 r.
– Dopuszczalność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
– Problematyka naliczania wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
– Zasady wydawania świadectw pracy po nowelizacji Kodeksu pracy.
– Forma, treść i termin zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony – omówienie nowego obowiązku pracodawcy.
– Cel i zakres badania inspektora pracy zasadności zawarcia „okazjonalnej” umowy na czas określony.
– Nowy obligatoryjny element „okazjonalnej” umowy na czas określony –  cel lub okoliczności obiektywnych przyczyn uzasadniających jej zawarcie.
– Rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika w zakresie braku poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy na czas określony.
– Nowelizacja ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

II. Nowelizacja przepisów regulujących uprawnienia ubezpieczonych z tytułu rodzicielstwa.
– Konsekwencje likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 2016 r.
– Modyfikacja zasad wykorzystywania urlopu ojcowskiego.
– Nowy kształt regulacji w zakresie łączenia pracy z urlopami z tyt. rodzicielstwa.
– Łączne wykorzystywanie przez rodziców urlopu rodzicielskiego.
– Nowe terminy składania wniosków o urlopy z tyt. rodzicielstwa.
– Stosowanie znowelizowanych przepisów do rodziców, którzy korzystają z urlopów w dniu wejścia w życie noweli.
– Urlop macierzyński i rodzicielski dla ojca dziecka w przypadku, gdy matka dziecka nie jest objęta ubezpieczeniem.
– Modyfikacja zasad udzielania dni (godzin) wolnych na opiekę nad dzieckiem.
– Urlop wychowawczy po nowelizacji – zasady korzystania z urlopu, składania wniosków.
– Ochrona stosunku pracy w trakcie trwania urlopów z tyt. rodzicielstwa.
– Nowa treść rozporządzenia MPiPS w zakresie zasad składania wniosków i dokumentów przy urlopach z tyt. rodzicielstwa (terminy, dokumenty).
– Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik korzystał z urlopu wychowawczego, naliczanie przedawnienia prawa do urlopu.
– Przerwy na karmienie dziecka – zasady udzielania, dokumentowanie.

III. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
– Zasady wypełniania nowego wzoru skierowania na badania lekarskie.
– Obowiązek osoby podejmującej pracę przedłożenia dokumentacji w zakresie profilaktycznych badań lekarskich u nowego pracodawcy.
– Badania lekarskie pracowników, którzy w ramach obowiązków służbowych okazjonalne wykorzystują samochód prywatny/służbowy.
– Badania profilaktyczne osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – praktyka PIP.

IV. Pozostałe zmiany
– Nowe elektroniczne zaświadczenia o niezdolności pracownika do pracy.
– Umowa o pracę, zlecenia, o dzieło – wzmożony kontrole ZUS i PIP  w zakresie zatrudniania niepracowniczego.
– Zmiany w zakresie oskładkowania umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r.
– Nowe stanowisko PIP dotyczące odpracowywania wyjść prywatnych pracowników.
– Stanowiska GIODO w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.

Ponadto:
Indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Wykładowca:
Zbigniew Zych – doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena:
225,00 zł. netto +23 % VAT dla spółdzielni zrzeszonych w ZLSP
245,00 zł. netto + 23 % VAT dla pozostałych spółdzielni i organizacji.
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
– Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
– Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2015 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:
Anita Strzebońska
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/ 655-09-91
e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl

Dane organizatora

  • Nazwa organizatora: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
  • Sprzedawca: Anita Strzebońska
  • Address:
  • No ratings found yet!